Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Ứng dụng kết hợp các công cụ Mathcad, Excel và kỹ thuật lập trình VBA để dự báo lún cho các công trình xây dựng

2. Nguyễn Văn Ngôn*, Lê Thanh Phong* (2016), Ứng dụng kết hợp các công cụ Mathcad, Excel và kỹ thuật lập trình VBA để dự báo lún cho các công trình xây dựng, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (8A), tr. 91-98.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Trong thiết kế nền móng công trình, việc dự tính độ lún theo phương pháp cộng lún từng lớp cần phải chia nền đất thành các lớp phân tố có chiều dày theo quy định, đồng thời đảm bảo ranh giới các lớp phân tố trùng với ranh giới các lớp đất. Do đó khi chiều dày các lớp đất thay đổi cần phải chia lại lớp phân tố. Ngoài ra để tính toán áp lực gây lún ở độ sâu tương ứng dựa trên áp lực gây lún tại đáy móng cần phải xác định hệ số Ko từ bảng tra và tính nội suy hai chiều. Các công việc trên tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng kết hợp các công cụ như Mathcad và kỹ thuật lập trình trên nền Excel (Visual basic for Application in Excel - VBA) nhằm dự báo độ lún nền móng công trình một cách nhanh chóng, chính xác.

Từ khóa: Nền móng, độ lún, lớp phân tố...


Thông tin khác