Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946

10. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hiến pháp 1946", Trường Đại học Sư phạm Huế & Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 5 - 2016, trang 80.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

** Trường Đại học Phú Xuân

 

Trong tác phẩm “Nên học sử ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Bài học lịch sử về độc lập, tự do của cả ngàn năm ấy là nền móng, tiền đề của chân lý xuyên suốt Tư tưởng Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Có thể nói, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một viên ngọc quý giá trong di sản tư tưởng Người để lại cho dân tộc ta. Tư tưởng ấy đã đi vào trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam - Hiến pháp năm 1946.


Thông tin khác