Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kế toán doanh nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

(Business Accounting)

TT

Tên học phần

Tổng số
tiết

ĐV
HT

Phân bổ thời gian

HKI

HKII

HKIII

HKIV

A

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

420

22

285

150

 

 

I

Học phần bắt buộc

390

20

255

150

 

 

1

Giáo dục chính trị

75

5

90

 

 

 

2

Ngoại ngữ

90

5

 

90

 

 

3

Tin học

60

3

60

 

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30

2

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60

2

 

60

 

 

6

Giáo dục quốc phòng - an ninh

75

3

75

 

 

 

II

Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 3 học phần)

30

2

30

 

 

 

7

1. Kỹ năng giao tiếp

30

2

30

 

 

 

 

2. Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

30

 

 

 

 

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

30

 

 

 

B

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

480

31

95

180

135

 

8

Kinh tế chính trị

45

3

45

 

 

 

9

Luật kinh tế

45

3

 

45

 

 

10

Quản trị doanh nghiệp

45

3

 

 

45

 

11

Kinh tế vi mô

45

3

45

 

 

 

12

Marketing

45

3

 

45

 

 

13

Lý thuyết thống kê

45

3

 

45

 

 

14

Soạn thảo văn bản

45

2

 

 

45

 

15

Nguyên lý hoạch toán, kế toán

75

5

5

 

 

 

16

Lý thuyết tài chính

45

3

 

45

 

 

17

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

45

3

 

 

45

 

C

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

510

30

 

90

240

195

18

Kế toán doanh nghiệp 1

90

5

 

90

 

 

19

Kế toán doanh nghiệp 2

90

5

 

 

90

 

20

Tài chính doanh nghiệp

75

5

 

 

90

 

21

Phân tích HĐKD

60

3

 

 

 

60

22

Kế toán máy

60

3

 

 

60

 

23

Kế toán thuế

45

3

 

 

 

45

24

Kế toán h.chính s.nghiệp

45

3

 

 

 

45

25

Kiểm toán

45

3

 

 

 

45

D

CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP

840

20

 

 

240

720

26

Thực tập cơ bản

180

6

 

 

240

 

27

Thực tập nghiệp vụ

180

6

 

 

 

240

28

Thực tập tốt nghiệp

480

8

 

 

 

480

 

Tổng cộng

2250

103

380

420

615

915


Thông tin khác