Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo

4. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Chất lượng học tập của sinh viên và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 118, số 4 (2016).

* Trường Đại học Kinh tế Huế
** Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Hiện nay, đối với các trường đại học, việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục đào tạo, nhằm không ngừng đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ cao cho xã hội là đòi hỏi bức thiết. Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đòi hỏi phải thật sự đổi mới toàn diện công tác quản lý, chú trọng đổi mới quản lý chất lượng giáo dục đại học, phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên và đơn vị sử dụng lao động. Kết quả điều tra giảng viên, viên sinh cho thấy: Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cơ bản đã được các đối tượng đánh giá khá tốt. Song, bên cạnh đó, kết quả vẫn cho thấy các điều kiện và công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học của Trường vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng theo yêu cầu đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Theo quan điểm đánh giá của giảng viên, sinh viên năm cuối cho thấy điều kiện và kết quả giảng dạy của giáo viên, học tập của sinh viên chưa hội tụ đủ các yếu tố về năng lực thực tiễn và các kỹ năng mềm phù hợp với đòi hỏi của công việc. Điều này đòi hỏi Nhà trường cần đổi mới công tác toàn diện công tác quản lý, tập trung đầu tư và đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo.


Thông tin khác