Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Một số vấn đề về câu hỏi trắc nghiệm dùng cho sát hạch lái xe

4. Nguyễn Xuân Trung*, Một số vấn đề về câu hỏi trắc nghiệm dùng cho sát hạch lái xe, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 37 (98), trang 46-48.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

Tóm tắt

Sát hạch lái xe mô tô, ô tô là một hoạt động có ảnh hưởng lớn và rộng khắp trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, các bộ câu hỏi trắc nghiệm dùng cho hoạt động này lại còn có một số vấn đề chưa phù hợp với yêu cầu đo lường kiến thức và kỹ năng của người học. Cụ thể là sai về cách đặt câu hỏi, cứng nhắc trong cách dùng từ và nêu vấn đề, thiếu đánh giá ở các cấp độ tư duy “vận dụng” và “phân tích”, thừa nội dung kiến thức. Do đó, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng dạy học và sau đó là đến ý thức chấp hành pháp luật giao thông, vấn đề bức xúc của toàn xã hội hiện nay.

Từ khóa: Câu hỏi, sát hạch lái xe, trắc nghiệm. 

Xem toàn văn: 


Thông tin khác