Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn của một nhà chiến lược, Kỷ yếu Hội nghị khoa học

 6. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn của một nhà chiến lược, Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường Đại học Phú Xuân, lần thứ IV, năm 2014, trang 51-57.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

 

Tóm tắt
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trước tác quan trọng, vừa thấm đẫm muôn vàn tình thương yêu Người dành cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho nhân loại, vừa thể hiện tầm nhìn của một nhà chiến lược.
Bài viết tập trung làm rõ Di chúc dưới góc độ những dự báo về tương lai đất nước, cũng như những chiến lược Người đã hoạch định để khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh.


Thông tin khác