Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại

9. Nguyễn Thị Quyên*, Trần Hoàng Đợi**, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tập 1, trang 365-371.

* Trường Đại học Phú Xuân
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Bản sắc dân tộc là yếu tố quyết định sự sống còn của mỗi dân tộc. Thực tế lịch sử đã cho thấy, mất nước có thể còn giành lại độc lập, mất bản sắc là mất tất cả, mất vĩnh viễn. Bởi vậy, vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc luôn nóng hổi, thường xuyên và cấp bách dù bối cảnh lịch sử có khác nhau. Xưa, cha ông ta là những anh hùng trong cuộc đấu tranh dựng nước và gữ nước song song với cuộc đấu tranh chồng đồng hóa; nay - thời đại Hồ Chí Minh, có một anh hùng luôn đau đáu với cốt cách dân tộc, truyền thống cha ông, đó là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Người đã để lại những tư tưởng sâu sắc, còn nguyên giá trị về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong thời đại mới.


Thông tin khác