Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung

11. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Văn Sơn*, Nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 10 (95), trang 28-30.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

Tóm tắt
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về nhu cầu giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô khu vực miền Trung có xét đến tương quan với trình độ học vấn, thâm niên giảng dạy và độ tuổi. Kết quả cho thấy, 13 % giáo viên có nhu cầu giao tiếp ở mức độ cao, 32 % trung bình cao, 21,7 % trung bình, 18 % trung bình thấp và 15,3 % thấp. Không có sự liên hệ giữa nhu cầu giao tiếp với trình độ học vấn và thâm niên giảng dạy. Có mối liên hệ giữa nhu cầu giao tiếp với độ tuổi. Cụ thể là tỷ lệ mức độ giao tiếp cao tăng từ 9,1 % ở độ tuổi dưới 30 dần lên 17,5 % ở độ tuổi 50-60, ngược lại, tỷ lệ mức độ giao tiếp thấp có xu hướng giảm.

Từ khóa: Nhu cầu giao tiếp, học vấn, thâm niên, độ tuổi, giáo viên dạy lái xe ô tô.

 


Thông tin khác