Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ngành xây dựng ở Cá Cược Esport BNBA thông Huế

13. Nguyễn Thị Ngọc Huyền*, Cao Lê Thanh Hải**Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ở Cá Cược Esport BNBA thông Huế, Thông báo Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2 (31), tr. 157-166.

 
* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

** Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế

 

Tóm tắt

Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh là một trong những vấn đề quan tâm ở các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam. Trong phạm vi bài báo này, người nghiên cứu tập trung vào việc khám phá nhu cầu và thái độ đối với việc học Tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên ngành Xây dựng ở trường Cao đẳng Giao thông Huế. Bài báo cũng đưa ra những đánh giá về tầm quan trọng, những khó khăn mà sinh viên đang đối mặt trong việc học Tiếng Anh cơ bản và nhu cầu đối với việc học Tiếng Anh chuyên ngành để tìm kiếm công việc thích hợp trong tương lai. Ngoài ra, bài báo còn tập hợp những ý kiến của các giáo viên dạy Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên thỏa mãn nhu cầu học Tiếng Anh chuyên ngành và đưa ra những đề nghị xây dựng khóa học Tiếng Anh chuyên ngành thử nghiệm ở trường Cao đẳng Giao thông Huế.


Thông tin khác