Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Cá Cược Esport BNBA thông Huế

7. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Thị Minh Hòa**, Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Cá Cược Esport BNBA thông Huế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 2, tr. 943-954.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Cá Cược Esport BNBA thông Huế thông qua số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp thu thập được từ khảo sát mẫu nghiên cứu gồm 30 cán bộ giáo viên và 98 học viên đang học lái xe ô tô tại trường. Nghiên cứu đã xác định được những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô dựa trên kết quả đánh giá từ ba khía cạnh của công tác quản lý chất lượng là chất lượng đầu vào (học viên, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ giảng dạy, mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên), chất ượng quá trình đào tạo (tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động dạy và học, dịch vụ cho học viên) và chất lượng đầu ra.
Từ khóa: đào tạo lái xe ô tô, quản lý chất lượng, chất lượng đào tạo lái xe ô tô


Thông tin khác