Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Tìm hiểu ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô

6. Nguyễn Xuân Trung*, Tìm hiểu ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 2, tr. 115-118.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

 

Tóm tắt

Ứng xử sư phạm là một thành tố quan trọng của tiến trình dạy học. Người học lái xe ô tô đều đã ở tuổi trưởng thành và ở mọi ngành nghề, trình độ học vấn, tầng lớp xã hội dân tộc, giới tính nên đòi hỏi giáo viên phải có một năng lực ứng xử sư phạm nhất định. Kết quả khảo sát bằng ba tình huống ứng xử sư phạm theo các cấp độ tư duy từ thấp đến cao cho thấy 89,7 % giáo viên vận dụng được, 51,3 % phân tích được và 4,7 % đánh giá được. Như vậy, nhìn chung giáo viên dạy lái xe ô tô có khả năng ứng xử sư phạm ở mức trung bình. Kết quả phân tích cho thấy hầu như không có mối tương quan giữa trình độ học vấn, thâm niên giảng dạy, độ tuổi với nội dung ứng xử sư phạm của giáo viên. Nghĩa là ba yếu tố này có cao thì cũng không giúp giáo viên có ứng xử sư phạm tốt hơn và ngược lại.
Từ khóa: Giáo viên, lái xe, ứng xử sư phạm, vận dụng, phân tích, đánh giá.


Thông tin khác