Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông

10. Trương Nhật Tân*, Trần Thế Truyền**, Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Trường Đại học Duy Tân, 6-7/7/2015, trang 1224-1231.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Tóm tắt

Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Bê tông có cường độ danh định f’c = 30 MPa (ký hiệu là B30)được sử dụng để đúc các mẫu thí nghiệm. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước trên máy nén theo các cấp tảitrọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất max lần lượt là0,3max; 0,4max; 0,7max và 0,8 max. Sau khi nén các mẫu, tiến hành dỡ tải, gia công lại mẫu và đưa vào thínghiệm đo mác chống thấm nước và độ thấm clo. Phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng dư của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Kết quả nghiên cứu cũng cho phép có thể xác định nhanh độ thấm clo từ độ chống thấm nước của bê tông có xét đến hiệu ứng của ứng suất nén trước. Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Bê tông có cường độ danh định f’c = 30 MPa (ký hiệu là B30) được sử dụng để đúc các mẫu thí nghiệm. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước trên máy nén theo các cấp tải trọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất smax lần lượt là 0,3 smax; 0,4smax; 0,7smax và 0,8smax;. Sau khi nén các mẫu, tiến hành dỡ tải, gia công lại mẫu và đưa vào thí nghiệm đo mác chống thấm nước và độ thấm clo. Phân tích kết quả thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng dư của ứng suất nén trước trong bê tông đến khả năng chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông. Kết quả nghiên cứu cũng cho phép có thể xác định nhanh độ thấm clo từ độ chống thấm nước của bê tông có xét đến hiệu ứng của ứng suất nén trước.

Từ khóa: Bê tông, thí nghiệm, thấm nước, thấm clo, ứng suất, tải trọng, dư.


Thông tin khác