Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Tương quan nghịch giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô

5. Nguyễn Xuân Trung*, Tương quan nghịch giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô, Chuyên san Khoa học xã hội và Nhân văn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (08), tr. 231-238.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tương quan giữa nhu cầu và kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô. Nhu cầu giao tiếp có xu hướng tương quan nghịch ở mức thấp với 7/10 nhóm kỹ năng giao tiếp, nghĩa là ở một mức độ thấp, nhu cầu giao tiếp tăng thì kỹ năng giao tiếp giảm. Ba nhóm kỹ năng còn lại tương quan không đáng kể, dù cũng theo hướng nghịch. Các nhóm kỹ năng giao tiếp có sự tương quan thuận với nhau từ mức thấp đến rất cao, sự phân hóa tương quan là khá rõ nét. Nhóm kỹ năng tự chủ cảm xúc, hành vi (KN4) chỉ tương quan ở mức thấp đối với chín nhóm còn lại, nhóm kỹ năng lắng nghe đối tượng giao tiếp (KN3) tương quan ở mức trung bình (trừ với nhóm KN4). Và trừ hai nhóm này ra, mức tương quan của tám nhóm còn lại với nhau bao gồm trung bình và cao (KN1, 2, 7, 8), cao và rất cao (KN5, 6, 9, 10).

Từ khóa: Nhu cầu, kỹ năng, giao tiếp, giáo viên dạy lái xe, tương quan.


Thông tin khác