Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Nguyễn Thanh Khanh*, Hoàng Hùng*, Hoàng Hương Trầm*, Ngô Tuấn Huy*, Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 3 (47), tr. 3-11.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Cá Cược Esport BNBA thông Huế. Số liệu điều tra được thu thập từ 125 học viên theo phương pháp chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên đơn giản. Phương pháp kiểm định KMO và Bartlett và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên, đó là Độ tin cậy; Tính hữu hình; Sự đáp ứng; Sự đảm bảo và Sự đồng cảm.

Từ khóa: Sự hài lòng, chất lượng dịch vụ, học viên, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ


Thông tin khác