Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử

 14. Nguyễn Xuân Trung*Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 67 (128), tr. 59-62.* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Các khái niệm “bài giảng điện tử”, “giáo án điện tử” đã và đang được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy và nghiên cứu tại nước ta. Tuy nhiên, chúng còn chưa được hiểu một cách thống nhất và rõ ràng. Do vậy, cần nghiên cứu thực trạng để từ đó định nghĩa và sử dụng các khái niệm này với vị trí là thuật ngữ khoa học. Bài giảng điện tử (e-Lecture) là bài giảng dùng cho e-Learning, tuân thủ tiêu chuẩn đóng gói SCORM, AICC. Nên bài giảng điện tử cũng chính là bài giảng e-Learning theo định nghĩa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể dùng song song hai thuật ngữ này. Không nên dùng khái niệm giáo án điện tử vì không chính xác. Với những nội dung trình chiếu trong giờ học, vẫn được coi là bài giảng điện tử hay giáo án điện tử lâu nay, cần sử dụng thuật ngữ bài trình chiếu, có vai trò là một loại phương tiện hỗ trợ tiến trình dạy học. Mỗi bài trình chiếu dùng cho một hoặc nhiều nội dung dạy học, một giờ học có thể có nhiều bài trình chiếu.

Từ khóa: Thuật ngữ, bài giảng điện tử, giáo án điện tử, bài trình chiếu, e-Learning.


Thông tin khác