Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại Thừa Thiên Huế

8. Hoàng Hùng*, Trần Văn Hòa**, Sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội , ĐB 11, tr. 298-303 và 317.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

 

Abstract
The researcher had the questionnaires over 350 people using bus service and 290 managers - staffs of inteprises supplying bus service in the Thua Thien Hue Province. In general, the effectiveness of bus transportation depends on service quality through investment, subsidies, Levels of Security, Level of Responsiveness, Reliable, Tangible means, Cost. besides, the research was found the difference for the rate result, affected level of service quality and the effect of bus transportation of 2 object groups. The research used some analyzing means such as: Cronbach's Alpha, Factor-Based Factor Analysis (EFA) in order to measure affected level of quality factors to the effect of bus transportation.

Keywords: Service quality, transport effect, transportation, bus.


Thông tin khác