Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

9. Hoàng Hùng*, Trần Văn Hòa**, Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, 6(56), tr. 14-22.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Kinh tế Huế

 

Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 350 hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt của 18 tuyến tại Thừa Thiên Huế, kết quả cho thấy, chất lượng dịch vụ xe buýt tác động trực tiếp, ngược chiều đến hiệu quả vận tải xe buýt. Hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt được hình thành trên cơ sở các nhân tố của chất lượng dịch vụ xe buýt, đó là Đầu tư, Trợ giá, Mức độ đảm bảo, Mức độ đáp ứng, Tính tin cậy, Phương tiện hữu hình, Chi phí. Để nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt, bài viết đã sử dụng các công cụ phân tích Hệ số Cronbach's alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).

Từ khóa: chất lượng dịch vụ, hiệu quả, vận tải, xe buýt


Thông tin khác