Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phân tích sự lựa chọn ngành học của học sinh lớp 12 theo mô hình RIASEC của Holland

4. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Thị Ngọc Huyền*, Phân tích sự lựa chọn ngành học của học sinh lớp 12 theo mô hình RIASEC của Holland, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 4(125), tr. 37-40.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Lý thuyết đặc điểm tính cách của Holland hay mô hình RIASEC được sử dụng phổ biến trên thế giới trong lựa chọn nghề nghiệp. Bài viết này phân tích dự định lựa chọn ngành học của học sinh lớp 12 tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo mô hình RIASEC. Thông tin được thu thập bằng phiếu, bao gồm giới tính, ngành học sẽ chọn và trắc nghiệm RIASEC theo thang Likert 5 mức độ. Kết quả kiểm định cho thấy bộ câu hỏi trắc nghiệm RIASEC là “sử dụng tốt” với n = 619. Có 23,4 % học sinh chọn ngành học không phù hợp với đặc điểm tính cách, phân theo giới tính thì tỷ lệ này là 25,8 % ở nam và 22,3 % ở nữ. Giữa số người chọn và số lựa chọn không phù hợp trong các nhóm ngành có tương quan cao. Tuy nhiên, không có khác biệt về giới trong số lựa chọn không phù hợp khi so sánh tỷ lệ. Lựa chọn ngành học phù hợp với đặc điểm tính cách chưa phải là mối quan tâm của nhiều học sinh lớp 12.

Từ khóa: Lựa chọn; ngành học; học sinh lớp 12; RIASEC; trắc nghiệm.


Thông tin khác